7. Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu 

tarafından
454

7. Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu

Yer : Denizli
Tarih : 10-12.ARALIK.2015
Düzenleyen : Pamukkale Üniv. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Kongre Merkezi : Pamukkale Üniversitesi
Organizatör :
Web Sitesi : www.sosyalhaklar.net/2015/2015index.htm

 

SEMPOZYUM ANA TEMASI

Sempozyumun ana teması; gerek ulusal ve uluslararası, gerekse kuramsal, hukuksal ve eylemsel boyutlarıyla, “Sosyal Koruma ve Sosyal Güvenlik ” olarak belirlenmiştir. Ana tema dışında sosyal insan hakları ile ilgili diğer konularda da bildiri kabul edilmektedir.

Ana Temanın Alt Başlıkları:

Kuramlar / Öğretiler / Düşünsel Akımlar ve Sosyal Koruma

Türkiye’de ve Dünyada Temel Haklar ve Sosyal Koruma

Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası

Türkiye’de ve Dünyada Sosyal Koruma Göstergelerinin Değerlendirilmesi

Özel Alanlara/ Sektörlere (Tarım, Enformel Sektör, Ev Hizmetleri, vb.) İlişkin Sosyal Koruma Politikaları

Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Koruma

Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Koruma

Sosyal Korumanın Finansmanı

Yerel Yönetimler ve Sosyal Koruma

Sosyal Korumanın Sosyolojik ve Psikolojik Yönü

Sosyal Koruma ve Gelir Dağılımı

Sosyal Korumanın Etki Analizleri

Emeklilik Reformları ve Gelir Dağılımı

Sağlık Reformları

Uzun Dönem Bakım Hizmetleri

Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Kalitesi

Sosyal Güvenliğin Yönetimi

Sosyal Güvenlik ve Denetim Sistemleri

Sosyal Güvenlik Hakkının Kötüye Kullanımı

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Riskleri ve Sosyal Güvenlik Sistemleri

Çocuk Bakım Hizmetleri Ve Finansmanı

Analık ve Sosyal Güvenlik Sistemleri

Ailevi Yükler ve Sosyal Güvenlik Sistemleri

Malullük Riski ve Sosyal Güvenlik Sistemleri

Ölüm Riski ve Sosyal Güvenlik Sistemleri

Yaşlılık Riski ve Sosyal Güvenlik Sistemleri

İşsizlik Riski ve Sosyal Güvenlik Sistemleri

Aktif İşgücü Piyasası Politikaları

Pasif İşgücü Piyasası Politikaları